Archive for the ‘இடம்’ Category

நிலவின் இளமை ரகசியம்

Saturday, February 16th, 2008

முழு நிலவின் இளமை,

அது தேய்வதில் தான்.

நம் மனதின் இளமை,

நாம் தாழ்வதில் தான்!!!

Full Moon
Continue reading “நிலவின் இளமை ரகசியம்” »

ஏற்காடு

Wednesday, October 3rd, 2007

ஏர் பூட்டி உழுது,

செழிப்பானதோ

இந்த ஏற்காடு

***

பச்சை மனம் மாறாப்

பிள்ளை போல, இன்றும்

பச்சை நிறம் மாறாக்

காடு, இந்த ஏற்காடு

***

எழைகளின் ஊட்டி,

என்றும்

மாசு படாத ஊட்டி

இந்த ஏற்காடு