யார் இவன்

தனா

2 Responses to “யார் இவன்”

  1. அகிலந்த்ன்நில் மனித‌ம், இன்ப‌ந்துன்ப‌ம் இர‌ண்டும், இனணந்த‌பிறப்பில் ஒண்றே, வ‌ளரும்காலம் த‌ன்னில்,வ‌கையாய்மாட்டித் திழைக்கும்,மானிட‌ப்பிறாப்பினில் ஒருவ‌ன், இய‌ர்க்கையின‌ணப்பை இன‌ணத்து, இன்புட‌ன்வாளூம் ஒருவ‌ன், ஈன‌ப்பிறவிக‌ள் த‌விர்த்து, எவ‌ணோஅவ‌னே ம‌னித‌ன், அவ‌ரைப்பார்த்துக் கேட்பின்(யார் இவ‌ர்)என்னும்கேள்வீ, இவ‌ரைத‌விர்த்து ஈன‌ப்பிறவியை(யார் இவ‌ன்)எண்றேகேட்ப்பார்,இத‌னைஊகித் த‌றீந்தால்,அவ‌ரெகேள்விப் பாதீலைஉணந்தோன்.”யார் இவ‌ன்?”+கா.சிவா+(பிறாண்ஸ்)

  2. ந‌ல்ல‌ன‌வ‌ற்றை செய்து,ந‌ன்மைக‌ள் ப‌ல‌வும்,ந‌ன்றென‌ச் செய்ப‌வ‌ர்_த‌ன்னை, இன்புட‌(ன்)ன‌னைவ‌ரும் மிணைந்து,ந‌ல்ல‌ன‌வ‌ற்றைச் செய்யின்,அன்ற‌வ‌ர்த‌ன்னை பார்த்து _யாரிவ‌(ர்)ரென்றுங் கேட்ப‌ர், இதுயாரிவ‌ன் _ என்றோர் கேள்வி, கேட்குங்கேள்வியி(ல்) லு(உ)ண்டு,யாரிவ‌ரென்றால் ந‌ன்மைக‌ள் செய்த‌வ‌ர், யாரிவ‌ன்னெ(எ)ன்றால் தீன்ம‌யை ஒத்த‌வ‌ன்(தீன்மை செய்த‌வ‌ன்) என்னுங்க‌ருத்தே, இவ்விருசொற்க‌ளும் முர‌ன்பாடுடைய‌வ‌ர்.”முர‌ன்பாடு உடைய‌வ‌ர்க‌ள்”+கா.சிவா+(பிறாண்ஸ்)

Leave a Reply


நீங்கள் இயந்திரம் இல்லை (கசடு [Spam] உருவாக்கும் மென்பொருள் அல்ல) என்று நிரூபிக்க, கீழே தெரியும் சொல்லை தட்டச்சுங்கள்.
நீங்கள் இங்கு தெரியும் முதல் தமிழ் சொல்லையோ அல்லது இரண்டாவது ஆங்கில சொல்லையோ தட்டச்சலாம். ஆனால், இரண்டையும் சேர்த்து தட்டச்சாதீர்கள்.
கசடு எதிர்மறை (Anti-Spam) படம்