தன்னம்பிக்கை

self_confidence

தன்னம்பிக்கை இல்லாமல்

பயத்துடன் வாழும் வாழ்க்கையும்,

உயிருடன் கல்லறையில்

உறங்குவதும், ஒன்றே!!!

One Response to “தன்னம்பிக்கை”

  1. பூனையும் நாய்க‌ளூம் ஒண்றாக, உல‌வும் வேனள பார்க்கையிலெ, ம‌னித்னும் ம‌னித‌னும் மிருக‌ம்போல்,ம‌ற்றம் கொள்வ‌தைப் பார்க்கைஜிலெ,ம‌னித‌னை விட‌வே மிருகந்தான்,மான்புடைப் பிறவிக‌ள் ஏன‌த்தோண்றூம்,இத‌னை உணர்தால் மாநிட‌ர்க‌ள்,தம்‌மிழிவை மாறீக் கொள்வார்க‌ள்,அத‌னை மாறீக் கொண்டாலெ, இன்புட‌ நிருப்பீர் ந‌ல‌மாக‌.” இன்புட‌ன் இருப்பீர்”+கா.சிவா+(பிறாண்ஸ்)

Leave a Reply


நீங்கள் இயந்திரம் இல்லை (கசடு [Spam] உருவாக்கும் மென்பொருள் அல்ல) என்று நிரூபிக்க, கீழே தெரியும் சொல்லை தட்டச்சுங்கள்.
நீங்கள் இங்கு தெரியும் முதல் தமிழ் சொல்லையோ அல்லது இரண்டாவது ஆங்கில சொல்லையோ தட்டச்சலாம். ஆனால், இரண்டையும் சேர்த்து தட்டச்சாதீர்கள்.
கசடு எதிர்மறை (Anti-Spam) படம்