ஏற்காடு

ஏர் பூட்டி உழுது,

செழிப்பானதோ

இந்த ஏற்காடு

***

பச்சை மனம் மாறாப்

பிள்ளை போல, இன்றும்

பச்சை நிறம் மாறாக்

காடு, இந்த ஏற்காடு

***

எழைகளின் ஊட்டி,

என்றும்

மாசு படாத ஊட்டி

இந்த ஏற்காடு

Leave a Reply


நீங்கள் இயந்திரம் இல்லை (கசடு [Spam] உருவாக்கும் மென்பொருள் அல்ல) என்று நிரூபிக்க, கீழே தெரியும் சொல்லை தட்டச்சுங்கள்.
நீங்கள் இங்கு தெரியும் முதல் தமிழ் சொல்லையோ அல்லது இரண்டாவது ஆங்கில சொல்லையோ தட்டச்சலாம். ஆனால், இரண்டையும் சேர்த்து தட்டச்சாதீர்கள்.
கசடு எதிர்மறை (Anti-Spam) படம்