திரும்பி வருவாயா ?

bird

இரைத் தேடி கூட்டை பிறிந்து சென்ற

தாய்ப் பறவை போல்

பணம் பதவியைத் தேடி எங்களைப் பிறிந்த நன்பா

இரை கிடைத்ததும் அந்த தாய்ப் பறவை போல

திரும்பி வருவாயா ?

எங்களோடு நட்பு பாராட்ட!!!

Leave a Reply


நீங்கள் இயந்திரம் இல்லை (கசடு [Spam] உருவாக்கும் மென்பொருள் அல்ல) என்று நிரூபிக்க, கீழே தெரியும் சொல்லை தட்டச்சுங்கள்.
நீங்கள் இங்கு தெரியும் முதல் தமிழ் சொல்லையோ அல்லது இரண்டாவது ஆங்கில சொல்லையோ தட்டச்சலாம். ஆனால், இரண்டையும் சேர்த்து தட்டச்சாதீர்கள்.
கசடு எதிர்மறை (Anti-Spam) படம்