சுயனலம்

selfish

என் நலம் பாத்து

நம் நலம் சேர்த்து

நான் செய்தது

சுயனலம் ஆகுமா?

அது பொது நலம் இல்லா விட்டாலும்

பொதுவான நலம் அல்லவா?

2 Responses to “சுயனலம்”

  1. says:

    < ![CDATA[mm nice]]>

Leave a Reply


நீங்கள் இயந்திரம் இல்லை (கசடு [Spam] உருவாக்கும் மென்பொருள் அல்ல) என்று நிரூபிக்க, கீழே தெரியும் சொல்லை தட்டச்சுங்கள்.
நீங்கள் இங்கு தெரியும் முதல் தமிழ் சொல்லையோ அல்லது இரண்டாவது ஆங்கில சொல்லையோ தட்டச்சலாம். ஆனால், இரண்டையும் சேர்த்து தட்டச்சாதீர்கள்.
கசடு எதிர்மறை (Anti-Spam) படம்