வாழ்க்கைப் பாடம்

lesson

வாழ்க்கை எனும் பள்ளிக்கூடத்தில்

நாம் அனுபவப்பாடம் பயின்று வருகிறோம்

வாழ்க்கை என்பது

பாடத்திட்டமில்லாதப் பள்ளிக்கூடம்.

ஆசிரியராய் காலமும், நம் மனசாட்சியும்.

பாடமாக நாம் செய்த தவறுகலும்,

அடைந்த தோல்விகலும்,

இவற்றில் கிடைத்த அனுபவங்களும்.

இந்த பள்ளியில் நாம் செய்யும் தவறுகளை

பொருத்து பாடத்திட்டம் அமையும்.

நம் தவறுகள் அதிகமாக அதிகமாக,

அதற்கு ஏற்றாற்போல்,

வாழ்க்கைப் பாடம் கடினமாக இருக்கும்.

Leave a Reply


நீங்கள் இயந்திரம் இல்லை (கசடு [Spam] உருவாக்கும் மென்பொருள் அல்ல) என்று நிரூபிக்க, கீழே தெரியும் சொல்லை தட்டச்சுங்கள்.
நீங்கள் இங்கு தெரியும் முதல் தமிழ் சொல்லையோ அல்லது இரண்டாவது ஆங்கில சொல்லையோ தட்டச்சலாம். ஆனால், இரண்டையும் சேர்த்து தட்டச்சாதீர்கள்.
கசடு எதிர்மறை (Anti-Spam) படம்