கோலங்கள்

rangoli

அழகான கோலம் போடலாம் என்று நினைத்து

என் வாழ்க்கையில் ஒவ்வொறு புள்ளிகளையும்

நான் போடுகிறேன்!!!

ஆண்டவனோ இந்த புள்ளிகளை வெய்த்து

வேறொறு கோலம் போடுகிறான்,

அலங்கோலமாய்!!!

Leave a Reply


நீங்கள் இயந்திரம் இல்லை (கசடு [Spam] உருவாக்கும் மென்பொருள் அல்ல) என்று நிரூபிக்க, கீழே தெரியும் சொல்லை தட்டச்சுங்கள்.
நீங்கள் இங்கு தெரியும் முதல் தமிழ் சொல்லையோ அல்லது இரண்டாவது ஆங்கில சொல்லையோ தட்டச்சலாம். ஆனால், இரண்டையும் சேர்த்து தட்டச்சாதீர்கள்.
கசடு எதிர்மறை (Anti-Spam) படம்