தேடல் முடிந்தது

search  completed

காதலின் தேடல் இளமையில்…

அன்பின் தேடல் முதுமையில்…

வாழ்கையின் தேடல் எளிமையில்…

பதவியின் தேடல் தலைமையில்…

இன்பத்தின் தேடல் பன்மையில்…

துன்பத்தின் தேடல் பொருமையில்…

சந்தோஷத்தின் தேடல் பெருமையில்…

கோபத்தின் தேடல் வன்மையில்…

வெற்றியின் தேடல் வலிமையில்…

தோல்வியின் தேடல் வெறுமையில்…

உண்மையின் தேடல் பொய்மையில்…

பொய்யான தேடல் உண்மையில்… …முடிந்தது

Leave a Reply


நீங்கள் இயந்திரம் இல்லை (கசடு [Spam] உருவாக்கும் மென்பொருள் அல்ல) என்று நிரூபிக்க, கீழே தெரியும் சொல்லை தட்டச்சுங்கள்.
நீங்கள் இங்கு தெரியும் முதல் தமிழ் சொல்லையோ அல்லது இரண்டாவது ஆங்கில சொல்லையோ தட்டச்சலாம். ஆனால், இரண்டையும் சேர்த்து தட்டச்சாதீர்கள்.
கசடு எதிர்மறை (Anti-Spam) படம்