நீங்களூம் கவிஞன் தான்

நீங்களூம் கவிஞன் தான்

– உங்களுடன்

தனிமையும் வெறுப்பும் சேரும்போது

2 Responses to “நீங்களூம் கவிஞன் தான்”

  1. says:

    < ![CDATA["கவிஞ்சன்" என்று இருக்க கூடாது "கவிஞன்" என்றிருக்க வேண்டும். "சேறும்போது" இல்லை "சேரும்போது"]]>

  2. “கவிஞ்சன்” என்று இருக்க கூடாது “கவிஞன்” என்றிருக்க வேண்டும்.

    “சேறும்போது” இல்லை “சேரும்போது”

Leave a Reply


நீங்கள் இயந்திரம் இல்லை (கசடு [Spam] உருவாக்கும் மென்பொருள் அல்ல) என்று நிரூபிக்க, கீழே தெரியும் சொல்லை தட்டச்சுங்கள்.
நீங்கள் இங்கு தெரியும் முதல் தமிழ் சொல்லையோ அல்லது இரண்டாவது ஆங்கில சொல்லையோ தட்டச்சலாம். ஆனால், இரண்டையும் சேர்த்து தட்டச்சாதீர்கள்.
கசடு எதிர்மறை (Anti-Spam) படம்