வாழ்வா – சாவா

சாக நினைத்தால் வாழ்வு துரத்த …

வாழ நினைத்தால் சாவு துரத்த …

இது புரியாமல் நான் உண்னை துரத்துகிறேனே …

– என் குரங்கு மனமே, அதில் தோன்ரும் அசைகளே;

Leave a Reply


நீங்கள் இயந்திரம் இல்லை (கசடு [Spam] உருவாக்கும் மென்பொருள் அல்ல) என்று நிரூபிக்க, கீழே தெரியும் சொல்லை தட்டச்சுங்கள்.
நீங்கள் இங்கு தெரியும் முதல் தமிழ் சொல்லையோ அல்லது இரண்டாவது ஆங்கில சொல்லையோ தட்டச்சலாம். ஆனால், இரண்டையும் சேர்த்து தட்டச்சாதீர்கள்.
கசடு எதிர்மறை (Anti-Spam) படம்