அழகு

உன்னை பார்தப் பின்பு தன் நான்

என் ஆழகை உனர்ந்தென்…

நி என்ன பியுடிப் பார்ளர் கண்ணாடிய….

உன்னை பர்க்கும் போது மட்டும்

நான் அழகாக தெறிவதென்ன???

– ஓம்

Leave a Reply


நீங்கள் இயந்திரம் இல்லை (கசடு [Spam] உருவாக்கும் மென்பொருள் அல்ல) என்று நிரூபிக்க, கீழே தெரியும் சொல்லை தட்டச்சுங்கள்.
நீங்கள் இங்கு தெரியும் முதல் தமிழ் சொல்லையோ அல்லது இரண்டாவது ஆங்கில சொல்லையோ தட்டச்சலாம். ஆனால், இரண்டையும் சேர்த்து தட்டச்சாதீர்கள்.
கசடு எதிர்மறை (Anti-Spam) படம்