தமிழா – பணமா

அப்பொ

படிக்கும் வயதில்

தமிழின் அருமை புரியால…

இப்பொ

சம்பாறிக்கும் வயதில்

தமிழின் ஆழகு புருந்தும்

படிச்சு மகிழ நேரம் இல்ல

தமிழா – பணமா…

Leave a Reply


நீங்கள் இயந்திரம் இல்லை (கசடு [Spam] உருவாக்கும் மென்பொருள் அல்ல) என்று நிரூபிக்க, கீழே தெரியும் சொல்லை தட்டச்சுங்கள்.
நீங்கள் இங்கு தெரியும் முதல் தமிழ் சொல்லையோ அல்லது இரண்டாவது ஆங்கில சொல்லையோ தட்டச்சலாம். ஆனால், இரண்டையும் சேர்த்து தட்டச்சாதீர்கள்.
கசடு எதிர்மறை (Anti-Spam) படம்