காலம் செய்த கோலம்

ஆசை ஆசையாய், என்னிடம் பழக வந்தனர் அப்பொது…
நான் படிப்பில் கவனமாக இர்ருந்து விட்டேன்…

ஆசை ஆசையை அவர்கலை நான் திரும்பிப் பார்தென், இப்பொது…
என்னை பார்கவே குடாதென்று கவனமாய் இருக்கிறார்கள்…

காலம் செய்த கோலம் இது…

Leave a Reply


நீங்கள் இயந்திரம் இல்லை (கசடு [Spam] உருவாக்கும் மென்பொருள் அல்ல) என்று நிரூபிக்க, கீழே தெரியும் சொல்லை தட்டச்சுங்கள்.
நீங்கள் இங்கு தெரியும் முதல் தமிழ் சொல்லையோ அல்லது இரண்டாவது ஆங்கில சொல்லையோ தட்டச்சலாம். ஆனால், இரண்டையும் சேர்த்து தட்டச்சாதீர்கள்.
கசடு எதிர்மறை (Anti-Spam) படம்