தோழமை தின வாழ்த்துக்கள்

நட்பு பாறாட்டும் நன்பர்களே…

தோள் கொடுக்கும் தோழர்களே…

தோழமைக்கு நாள் அமைத்த அறிஞ்சர்களே…

அனைவருக்கும் “தோழமை தின வாழ்த்துக்கள்”

Leave a Reply


நீங்கள் இயந்திரம் இல்லை (கசடு [Spam] உருவாக்கும் மென்பொருள் அல்ல) என்று நிரூபிக்க, கீழே தெரியும் சொல்லை தட்டச்சுங்கள்.
நீங்கள் இங்கு தெரியும் முதல் தமிழ் சொல்லையோ அல்லது இரண்டாவது ஆங்கில சொல்லையோ தட்டச்சலாம். ஆனால், இரண்டையும் சேர்த்து தட்டச்சாதீர்கள்.
கசடு எதிர்மறை (Anti-Spam) படம்