திருக்குறள்

Thirukkural Search :

http://kural.muthu.org/

http://dhanasekar.googlepages.com/SearchKural.html


திருக்குறள் – Thirukkural (http://en.wikipedia.org/wiki/Thirukkural)


Kural 1


அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி
பகவன் முதற்றே உலகு.
Prose
A, as its first of letters, every speech maintains;
The “Primal Deity” is first through all the world’s domains.Translation
As all letters have the letter A for their first, so the world has the eternal God for its first.


Kural 2


கற்றதனால் ஆய பயனென்கொல் வாலறிவன்
நற்றாள் தொழாஅர் எனின்.
Prose
No fruit have men of all their studied lore,
Save they the ‘Purely Wise One’s’ feet adore.Translation
What Profit have those derived from learning, who worship not the goodfeet of Him who is possessed of pure knowledge ?


Kural 3


மலர்மிசை ஏகினான் மாணடி சேர்ந்தார்
நிலமிசை நீடுவாழ் வார்.
Prose
His feet, ‘Who o’er the full-blown flower hath past,’ who gain
In bliss long time shall dwell above this earthly plain.Translation
They who are united to the glorious feet of Him who occupies swiftlythe flower of the mind, shall flourish in the highest of worlds (heaven).


Kural 4


வேண்டுதல் வேண்டாமை இலானடி சேர்ந்தார்க்கு
யாண்டும் இடும்பை இல.
Prose
His foot, ‘Whom want affects not, irks not grief,’ who gain
Shall not, through every time, of any woes complain.Translation
To those who meditate the feet of Him who is void of desire or aversion,evil shall never come.


Kural 5


இருள்சேர் இருவினையும் சேரா இறைவன்
பொருள்சேர் புகழ்புரிந்தார் மாட்டு.
Prose
The men, who on the ‘King’s’ true praised delight to dwell,
Affects not them the fruit of deeds done ill or well.Translation
The two-fold deeds that spring from darkness shall not adhere to thosewho delight in the true praise of God.


Kural 6


பொறிவாயில் ஐந்தவித்தான் பொய்தீர் ஒழுக்க
நெறிநின்றார் நீடுவாழ் வார்.
Prose
Long live they blest, who ‘ve stood in path from falsehood freed;
His, ‘Who quenched lusts that from the sense-gates five proceed’.Translation
Those shall long proposer who abide in the faultless way of Him who hasdestroyed the five desires of the senses.


Kural 7


தனக்குவமை இல்லாதான் தாள்சேர்ந்தார்க் கல்லால்
மனக்கவலை மாற்றல் அரிது.
Prose
Unless His foot, ‘to Whom none can compare,’ men gain,
‘Tis hard for mind to find relief from anxious pain.Translation
Anxiety of mind cannot be removed, except from those who are united to the feet of Him who is incomparable.


Kural 8


அறவாழி அந்தணன் தாள்சேர்ந்தார்க் கல்லால்
பிறவாழி நீந்தல் அரிது.
Prose
Unless His feet ‘the Sea of Good, the Fair and Bountiful,’ men gain,
‘Tis hard the further bank of being’s changeful sea to attain.Translation
None can swim the sea of vice, but those who are united to the feet of that gracious Being who is a sea of virtue.


Kural 9


கோளில் பொறியின் குணமிலவே எண்குணத்தான்
தாளை வணங்காத் தலை.
Prose
Before His foot, ‘the Eight-fold Excellence,’ with unbent head,
Who stands, like palsied sense, is to all living functions dead.Translation
The head that worships not the feet of Him who is possessed of eight attributes, is as useless as a sense without the power of sensation.


Kural 10


பிறவிப் பெருங்கடல் நீந்துவர் நீந்தார்
இறைவன் அடிசேரா தார்.
Prose
They swim the sea of births, the ‘Monarch’s’ foot who gain;
None others reach the shore of being’s mighty main.Translation
None can swim the great sea of births but those who are united to the feet of God.


Kural 11


வான்நின்று உலகம் வழங்கி வருதலால்
தான்அமிழ்தம் என்றுணரற் பாற்று.
Prose
The world its course maintains through life that rain unfailing gives;
Thus rain is known the true ambrosial food of all that lives.Translation
By the continuance of rain the world is preserved in existence; it istherefore worthy to be called ambrosia.


Kural 12


துப்பார்க்குத் துப்பாய துப்பாக்கித் துப்பார்க்குத்
துப்பாய தூஉம் மழை.
Prose
The rain makes pleasant food for eaters rise;
As food itself, thirst-quenching draught supplies.Translation
Rain produces good food, and is itself food.


Kural 13


விண்இன்று பொய்ப்பின் விரிநீர் வியனுலகத்து
உள்நின்று உடற்றும் பசி.
Prose
If clouds, that promised rain, deceive, and in the sky remain,
Famine, sore torment, stalks o’er earth’s vast ocean-girdled plain.Translation
If the cloud, withholding rain, deceive (our hopes) hunger will longdistress the sea-girt spacious world.


Kural 14


ஏரின் உழாஅர் உழவர் புயல்என்னும்
வாரி வளங்குன்றிக் கால்.
Prose
If clouds their wealth of waters fail on earth to pour,
The ploughers plough with oxen’s sturdy team no more.Translation
If the abundance of wealth imparting rain diminish, the labour of the plough must cease.


Kural 15


கெடுப்பதூஉம் கெட்டார்க்குச் சார்வாய்மற் றாங்கே
எடுப்பதூஉம் எல்லாம் மழை.
Prose
‘Tis rain works all: it ruin spreads, then timely aid supplies;
As, in the happy days before, it bids the ruined rise.Translation
Rain by its absence ruins men; and by its existence restores them to fortune.


Kural 16


விசும்பின் துளிவீழின் அல்லால்மற் றாங்கே
பசும்புல் தலைகாண்பு அரிது.
Prose
If from the clouds no drops of rain are shed.
‘Tis rare to see green herb lift up its head.Translation
If no drop falls from the clouds, not even the green blade of grass will be seen.


Kural 17


நெடுங்கடலும் தன்நீர்மை குன்றும் தடிந்தெழிலி
தான்நல்கா தாகி விடின்.
Prose
If clouds restrain their gifts and grant no rain,
The treasures fail in ocean’s wide domain.Translation
Even the wealth of the wide sea will be diminished, if the cloud that has drawn (its waters) up gives them not back again (in rain).


Kural 18


சிறப்பொடு பூசனை செல்லாது வானம்
வறக்குமேல் வானோர்க்கும் ஈண்டு.
Prose
If heaven grow dry, with feast and offering never more,
Will men on earth the heavenly ones adore.Translation
If the heaven dry up, neither yearly festivals, nor daily worship will be offered in this world, to the celestials.


Kural 19


தானம் தவம்இரண்டும் தங்கா வியன்உலகம்
வானம் வழங்கா தெனின்.
Prose
If heaven its watery treasures ceases to dispense,
Through the wide world cease gifts, and deeds of ‘penitence’.Translation
If rain fall not, penance and alms-deeds will not dwell within thisspacious world.


Kural 20


நீர்இன்று அமையாது உலகெனின் யார்யார்க்கும்
வான்இன்று அமையாது ஒழுக்கு.
Prose
When water fails, functions of nature cease, you say;
Thus when rain fails, no men can walk in ‘duty’s ordered way’.Translation
If it be said that the duties of life cannot be discharged by any person without water, so without rain there cannot be the flowing of water.


Kural 21


ஒழுக்கத்து நீத்தார் பெருமை விழுப்பத்து
வேண்டும் பனுவல் துணிவு.
Prose
The settled rule of every code requires, as highest good,
Their greatness who, renouncing all, true to their rule have stood.Translation
The end and aim of all treatise is to extol beyond all other excellence,the greatness of those who, while abiding in the rule of conduct peculiarto their state, have abandoned all desire.


Kural 22


துறந்தார் பெருமை துணைக்கூறின் வையத்து
இறந்தாரை எண்ணிக்கொண் டற்று.
Prose
As counting those that from the earth have passed away,
‘Tis vain attempt the might of holy men to say.Translation
To describe the measure of the greatness of those who have forsaken the two-fold desires, is like counting the dead.


Kural 23


இருமை வகைதெரிந்து ஈண்டுஅறம் பூண்டார்
பெருமை பிறங்கிற்று உலகு.
Prose
Their greatness earth transcends, who, way of both worlds weighed,
In this world take their stand, in virtue’s robe arrayed.Translation
The greatness of those who have discovered the properties of both states of being, and renounced the world, shines forth on earth (beyond all others).


Kural 24


உரனென்னும் தோட்டியான் ஓரைந்தும் காப்பான்
வரனென்னும் வைப்பிற்கோர் வித்து.
Prose
He, who with firmness, curb the five restrains,
Is seed for soil of yonder happy plains.Translation
He who guides his five senses by the hook of wisdom will be a seed in the world of heaven.


Kural 25


ஐந்தவித்தான் ஆற்றல் அகல்விசும்பு ளார்கோமான்
இந்திரனே சாலுங் கரி.
Prose
Their might who have destroyed ‘the five’, shall soothly tell
Indra, the lord of those in heaven’s wide realms that dwell.Translation
Indra, the king of the inhabitants of the spacious heaven, is himself, a sufficient proof of the strength of him who has subdued his five senses.


Kural 26


செயற்கரிய செய்வார் பெரியர் சிறியர்
செயற்கரிய செய்கலா தார்.
Prose
Things hard in the doing will great men do;
Things hard in the doing the mean eschew.Translation
The great will do those things which is difficult to be done; but the mean cannot do them.


Kural 27


சுவைஒளி ஊறுஓசை நாற்றமென ஐந்தின்
வகைதெரிவான் கட்டே உலகு.
Prose
Taste, light, touch, sound, and smell: who knows the way
Of all the five,- the world submissive owns his sway.Translation
The world is within the knowledge of him who knows the properties of taste, sight, touch, hearing and smell.


Kural 28


நிறைமொழி மாந்தர் பெருமை நிலத்து
மறைமொழி காட்டி விடும்.
Prose
The might of men whose word is never vain,
The ‘secret word’ shall to the earth proclaim.Translation
The hidden words of the men whose words are full of effect, will shew their greatness to the world.


Kural 29


குணமென்னும் குன்றேறி நின்றார் வெகுளி
கணமேயும் காத்தல் அரிது.
Prose
The wrath ’tis hard e’en for an instant to endure,
Of those who virtue’s hill have scaled, and stand secure.Translation
The anger of those who have ascended the mountain of goodness, though it continue but for a moment, cannot be resisted.


Kural 30


அந்தணர் என்போர் அறவோர்மற் றெவ்வுயிர் க்கும்
செந்தண்மை பூண்டொழுக லான்.
Prose
Towards all that breathe, with seemly graciousness adorned they live;
And thus to virtue’s sons the name of ‘Anthanar’ men give,Translation
The virtuous are truly called Anthanar; because in their conduct towards all creatures they are clothed in kindness.


Kural 31


சிறப்பு ஈனும் செல்வமும் ஈனும் அறத்தினூஉங்கு
ஆக்கம் எவனோ உயிர்க்கு.
Prose
It yields distinction, yields prosperity; what gain
Greater than virtue can a living man obtain?Translation
Virtue will confer heaven and wealth; what greater source of happiness can man possess ?


Kural 32


அறத்தினூஉங்கு ஆக்கமும் இல்லை அதனை
மறத்தலின் ஊங்கில்லை கேடு.
Prose
No greater gain than virtue aught can cause;
No greater loss than life oblivious of her laws.Translation
There can be no greater source of good than (the practice of) virtue; there can be no greater source of evil than the forgetfulness of it.


Kural 33


ஒல்லும் வகையான் அறவினை ஓவாதே
செல்லும்வாய் எல்லாஞ் செயல்.
Prose
To finish virtue’s work with ceaseless effort strive,
What way thou may’st, where’er thou see’st the work may thrive.Translation
As much as possible, in every way, incessantly practise virtue.


Kural 34


மனத்துக்கண் மாசிலன் ஆதல் அனைத்து அறன்
ஆகுல நீர பிற.
Prose
Spotless be thou in mind! This only merits virtue’s name;
All else, mere pomp of idle sound, no real worth can claim.Translation
Let him who does virtuous deeds be of spotless mind; to that extent is virtue; all else is vain show.


Kural 35


அழுக்காறு அவாவெகுளி இன்னாச்சொல் நான்கும்
இழுக்கா இயன்றது அறம்.
Prose
‘Tis virtue when, his footsteps sliding not through envy, wrath,
Lust, evil speech-these four, man onwards moves in ordered path.Translation
That conduct is virtue which is free from these four things, viz, malice, desire, anger and bitter speech.


Kural 36


அன்றறிவாம் என்னாது அறஞ்செய்க மற்றது
பொன்றுங்கால் பொன்றாத் துணை.
Prose
Do deeds of virtue now. Say not, ‘To-morrow we’ll be wise’;
Thus, when thou diest, shalt thou find a help that never dies.Translation
Defer not virtue to another day; receive her now; and at the dying hour she will be your undying friend.


Kural 37


அறத்தாறு இதுவென வேண்டா சிவிகை
பொறுத்தானோடு ஊர்ந்தான் இடை.
Prose
Needs not in words to dwell on virtue’s fruits: compare
The man in litter borne with them that toiling bear!Translation
The fruit of virtue need not be described in books; it may be inferred from seeing the bearer of a palanquin and the rider therein.


Kural 38


வீழ்நாள் படாஅமை நன்றாற்றின் அஃதொருவன்
வாழ்நாள் வழியடைக்கும் கல்.
Prose
If no day passing idly, good to do each day you toil,
A stone it will be to block the way of future days of moil.Translation
If one allows no day to pass without some good being done, his conduct will be a stone to block up the passage to other births.


Kural 39


அறத்தான் வருவதே இன்பம் மற் றெல்லாம்
புறத்த புகழும் இல.
Prose
What from virtue floweth, yieldeth dear delight;
All else extern, is void of glory’s light.Translation
Only that pleasure which flows from domestic virtue is pleasure; all else is not pleasure, and it is without praise.


Kural 40


செயற்பால தோரும் அறனே ஒருவற்கு
உயற்பால தோரும் பழி.
Prose
‘Virtue’ sums the things that should be done;
‘Vice’ sums the things that man should shun.Translation
That is virtue which each ought to do, and that is vice which each should shun.


Kural 41


இல்வாழ்வான் என்பான் இயல்புடைய மூவர்க்கும்
நல்லாற்றின் நின்ற துணை.
Prose
The men of household virtue, firm in way of good, sustain
The other orders three that rule professed maintain.Translation
He will be called a (true) householder, who is a firm support to the virtuous of the three orders in their good path.


Kural 42


துறந்தார்க்கும் துவ்வாதவர்க்கும் இறந்தார்க்கும்
இல்வாழ்வான் என்பான் துணை.
Prose
To anchorites, to indigent, to those who’ve passed away,
The man for household virtue famed is needful held and stay.Translation
He will be said to flourish in domestic virtue who aids the forsaken, the poor, and the dead.


Kural 43


தென்புலத்தார் தெய்வம் விருந்தொக்கல் தானென்றாங்கு
ஐம்புலத்தாறு ஓம்பல் தலை.
Prose
The manes, God, guests kindred, self, in due degree,
These five to cherish well is chiefest charity.Translation
The chief (duty of the householder) is to preserve the five-fold rule (of conduct) towards the manes, the Gods, his guests, his relations and himself.


Kural 44


பழியஞ்சிப் பாத்தூண் உடைத்தாயின் வாழ்க்கை
வழியெஞ்சல் எஞ்ஞான்றும் இல்.
Prose
Who shares his meal with other, while all guilt he shuns,
His virtuous line unbroken though the ages runs.Translation
His descendants shall never fail who, living in the domestic state, fears vice (in the acquisition of property) and shares his food (with others).


Kural 45


அன்பும் அறனும் உடைத்தாயின் இல்வாழ்க்கை
பண்பும் பயனும் அது.
Prose
If love and virtue in the household reign,
This is of life the perfect grace and gain.Translation
If the married life possess love and virtue, these will be both its duty and reward.


Kural 46


அறத்தாற்றின் இல்வாழ்க்கை ஆற்றின் புறத்தாற்றில்
போஒய்ப் பெறுவ தெவன்?
Prose
If man in active household life a virtuous soul retain,
What fruit from other modes of virtue can he gain?Translation
What will he who lives virtuously in the domestic state gain by going into the other, (ascetic) state ?


Kural 47


இயல்பினான் இல்வாழ்க்கை வாழ்பவன் என்பான்
முயல்வாருள் எல்லாம் தலை.
Prose
In nature’s way who spends his calm domestic days,
‘Mid all that strive for virtue’s crown hath foremost place.Translation
Among all those who labour (for future happiness) he is greatest who lives well in the household state.


Kural 48


ஆற்றின் ஒழுக்கி அறனிழுக்கா இல்வாழ் க்கை
நோற்பாரின் நோன்மை உடைத்து.
Prose
Others it sets upon their way, itself from virtue ne’er declines;
Than stern ascetics’ pains such life domestic brighter shines.Translation
The householder who, not swerving from virtue, helps the ascetic in his way, endures more than those who endure penance.


Kural 49


அறன் எனப் பட்டதே இல்வாழ்க்கை அஃதும்
பிறன்பழிப்ப தில்லாயின் நன்று.
Prose
The life domestic rightly bears true virtue’s name;
That other too, if blameless found, due praise may claim.Translation
The marriage state is truly called virtue. The other state is also good, if others do not reproach it.


Kural 50


வையத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்பவன் வான்உநற்யும்
தெய்வத்துள் வைக்கப் படும்.
Prose
Who shares domestic life, by household virtues graced,
Shall, mid the Gods, in heaven who dwell, be placed.Translation
He who on earth has lived in the conjugal state as he should live, will be placed among the Gods who dwell in heaven.


Kural 51


மனைக்தக்க மாண்புடையள் ஆகித்தற் கொண்டான்
வளத்தக்காள் வாழ்க்கைத் துணை.
Prose
As doth the house beseem, she shows her wifely dignity;
As doth her husband’s wealth befit, she spends: help – meet is she.Translation
She who has the excellence of home virtues, and can expend within the means of her husband, is a help in the domestic state.


Kural 52


மனைமாட்சி இல்லாள்கண் இல்லாயின் வாழ்க்கை
எனைமாட்சித் தாயினும் இல்.
Prose
If household excellence be wanting in the wife,
Howe’er with splendour lived, all worthless is the life.Translation
If the wife be devoid of domestic excellence, whatever (other) greatness be possessed, the conjugal state, is nothing.


Kural 53


இல்லதென் இல்லவள் மாண்பானால் உள்ளதென்
இல்லவள் மாணாக் கடை?
Prose
There is no lack within the house, where wife in worth excels,
There is no luck within the house, where wife dishonoured dwells.Translation
If his wife be eminent (in virtue), what does (that man) not possess ? If she be without excellence, what does (he) possess ?


Kural 54


பெண்ணின் பெருந்தக்க யாவுள கற்பென்னும்
திண்மைஉண் டாகப் பெறின்.
Prose
If woman might of chastity retain,
What choicer treasure doth the world contain?Translation
What is more excellent than a wife, if she possess the stability of chastity ?


Kural 55


தெய்வம் தொழாஅள் கொழுநன் தொழுதெழுவாள்
பெய்யெனப் பெய்யும் மழை.
Prose
No God adoring, low she bends before her lord;
Then rising, serves: the rain falls instant at her word!Translation
If she, who does not worship God, but who rising worships her husband, say, “let it rain,” it will rain.


Kural 56


தற்காத்துத் தற்கொண்டாற் பேணித் தகைசான்ற
சொற்காத்துச் சோர்விலாள் பெண்.
Prose
Who guards herself, for husband’s comfort cares, her household’s fame,
In perfect wise with sleepless soul preserves, -give her a woman’s name.Translation
She is a wife who unweariedly guards herself, takes care of her husband, and preserves an unsullied fame.


Kural 57


சிறைகாக்கும் காப்பெவன் செய்யும் மகளிர்
நிறைகாக்கும் காப்பே தலை.
Prose
Of what avail is watch and ward?
Honour’s woman’s safest guard.Translation
What avails the guard of a prison ? The chief guard of a woman is her chastity.


Kural 58


பெற்றாற் பெறின்பெறுவர் பெண்டிர் பெருஞ்சிறப்புப்
புத்தேளிர் வாழும் உலகு.
Prose
If wife be wholly true to him who gained her as his bride,
Great glory gains she in the world where gods bliss abide.Translation
If women shew reverence to their husbands, they will obtain great excellence in the world where the gods flourish.


Kural 59


புகழ்புரிந்த இல்லிலோர்க்கு இல்லை இகழ்வார்முன்
ஏறுபோல் பீடு நடை.
Prose
Who have not spouses that in virtue’s praise delight,
They lion-like can never walk in scorner’s sight.Translation
The man whose wife seeks not the praise (of chastity) cannot walk with lion-like stately step, before those who revile them.


Kural 60


மங்கலம் என்ப மனைமாட்சி மற்று அதன்
நன்கலம் நன்மக்கட் பேறு.
Prose
The house’s ‘blessing’, men pronounce the house-wife excellent;
The gain of blessed children is its goodly ornament.Translation
The excellence of a wife is the good of her husband; and good children are the jewels of that goodness.


Kural 61


பெறுமவற்றுள் யாமறிவது இல்லை அறிவறிந்த
மக்கட்பேறு அல்ல பிற.
Prose
Of all that men acquire, we know not any greater gain,
Than that which by the birth of learned children men obtain.Translation
Among all the benefits that may be acquired, we know no greater benefit than the acquisition of intelligent children.


Kural 62


எழுபிறப்பும் தீயவை தீண்டா பழிபிறங்காப்
பண்புடை மக்கட் பெறின்.
Prose
Who children gain, that none reproach, of virtuous worth,
No evils touch them, through the sev’n-fold maze of birth.Translation
The evils of the seven births shall not touch those who abtain children of a good disposition, free from vice.


Kural 63


தம்பொருள் என்பதம் மக்கள் அவர்பொருள்
தம்தம் வினையான் வரும்.
Prose
‘Man’s children are his fortune,’ say the wise;
From each one’s deeds his varied fortunes rise.Translation
Men will call their sons their wealth, because it flows to them through the deeds which they (sons) perform on their behalf.


Kural 64


அமிழ்தினும் ஆற்ற இனிதேதம் மக்கள்
சிறுகை அளாவிய கூழ்.
Prose
Than God’s ambrosia sweeter far the food before men laid,
In which the little hands of children of their own have play’d.Translation
The rice in which the little hand of their children has dabbled will be far sweeter (to the parent) than ambrosia.


Kural 65


மக்கள்மெய் தீண்டல் உடற்கின்பம் மற்று அவர்
சொற்கேட்டல் இன்பம் செவிக்கு.
Prose
To patent sweet the touch of children dear;
Their voice is sweetest music to his ear.Translation
The touch of children gives pleasure to the body, and the hearing of their words, pleasure to the ear.


Kural 66


குழல் இனிது யாழ்இனிது என்பதம் மக்கள்
மழலைச்சொல் கேளா தவர்.
Prose
‘The pipe is sweet,’ ‘the lute is sweet,’ by them’t will be averred,
Who music of their infants’ lisping lips have never heard.Translation
“The pipe is sweet, the lute is sweet,” say those who have not heard the prattle of their own children.


Kural 67


தந்தை மகற்காற்று நன்றி அவையத்து
முந்தி இருப்பச் செயல்.
Prose
Sire greatest boon on son confers, who makes him meet,
In councils of the wise to fill the highest seat.Translation
The benefit which a father should confer on his son is to give him precedence in the assembly of the learned.


Kural 68


தம்மின்தம் மக்கள் அறிவுடைமை மாநிலத்து
மன்னுயிர்க் கெல்லாம் இனிது.
Prose
Their children’s wisdom greater than their own confessed,
Through the wide world is sweet to every human breast.Translation
That their children should possess knowledge is more pleasing to all men of this great earth than to themselves.


Kural 69


ஈன்ற பொழுதின் பெரிதுவக்கும் தன்மகனைச்
சான்றோன் எனக்கேட்ட தாய்.
Prose
When mother hears him named ‘fulfill’d of wisdom’s lore,’
Far greater joy she feels, than when her son she bore.Translation
The mother who hears her son called “a wise man” will rejoice more than she did at his birth.


Kural 70


மகன்தந்தைக்கு ஆற்றும் உதவி இவன்தந்தை
என்நோற்றான் கொல் எனும் சொல்.
Prose
To sire, what best requital can by grateful child be done?
To make men say, ‘What merit gained the father such a son?’Translation
(So to act) that it may be said “by what great penance did his father beget him,” is the benefit which a son should render to his father.


Kural 71


அன்பிற்கும் உண்டோ அடைக்குந்தாழ் ஆர்வலர்
புன்கணீர் பூசல் தரும்.
Prose
And is there bar that can even love restrain?
The tiny tear shall make the lover’s secret plain.Translation
Is there any fastening that can shut in love ? Tears of the affectionate will publish the love that is within.


Kural 72


அன்பிலார் எல்லாம் தமக்குரியர் அன்புடையார்
என்பும் உரியர் பிறர்க்கு.
Prose
The loveless to themselves belong alone;
The loving men are others’ to the very bone.Translation
Those who are destitute of love appropriate all they have to themselves; but those who possess love consider even their bones to belong to others.


Kural 73


அன்போடு இயைந்த வழக்கென்ப ஆருயிர்க்கு
என்போடு இயைந்த தொடர்பு.
Prose
Of precious soul with body’s flesh and bone,
The union yields one fruit, the life of love alone.Translation
They say that the union of soul and body in man is the fruit of the union of love and virtue (in a former birth).


Kural 74


அன்பு ஈனும் ஆர்வம் உடைமை அதுஈனும்
நண்பு என்னும் நாடாச் சிறப்பு.
Prose
From love fond yearning springs for union sweet of minds;
And that the bond of rare excelling friendship binds.Translation
Love begets desire: and that (desire) begets the immeasureable excellence of friendship.


Kural 75


அன்புற்று அமர்ந்த வழக்கென்ப வையகத்து
இன்புற்றார் எய்தும் சிறப்பு.
Prose
Sweetness on earth and rarest bliss above,
These are the fruits of tranquil life of love.Translation
They say that the felicity which those who, after enjoying the pleasure (of the conjugal state) in this world, obtain in heaven is the result of their domestic state imbued with love.


Kural 76


அறத்திற்கே அன்புசார் பென்ப அறியார்
மறத்திற்கும் அஃதே துணை.
Prose
The unwise deem love virtue only can sustain,
It also helps the man who evil would restrain.Translation
The ignorant say that love is an ally to virtue only, but it is also a help to get out of vice.


Kural 77


என்பி லதனை வெயில்போலக் காயுமே
அன்பி லதனை அறம்.
Prose
As sun’s fierce ray dries up the boneless things,
So loveless beings virtue’s power to nothing brings.Translation
Virtue will burn up the soul which is without love, even as the sun burns up the creature which is without bone, i.e. worms.


Kural 78


அன்பகத் தில்லா உயிர்வாழ்க்கை வன்பாற்கண்
வற்றல் மரந்தளிர்த் தற்று.
Prose
The loveless soul, the very joys of life may know,
When flowers, in barren soil, on sapless trees, shall blow.Translation
The domestic state of that man whose mind is without love is like the flourishing of a withered tree upon the parched desert.


Kural 79


புறத்துறுப் பெல்லாம் எவன்செய்பு ம் யாக்கை
அகத்துறுப்பு அன்பி லவர்க்கு.
Prose
Though every outward part complete, the body’s fitly framed;
What good, when soul within, of love devoid, lies halt and maimed?Translation
Of what avail are all the external members (of the body) to those who are destitute of love, the internal member.


Kural 80


அன்பின் வழியது உயிர்நிலை அஃதிலார்க்கு
என்புதோல் போர்த்த உடம்பு.
Prose
Bodies of loveless men are bony framework clad with skin;
Then is the body seat of life, when love resides within.Translation
That body alone which is inspired with love contains a living soul: if void of it, (the body) is bone overlaid with skin.


Kural 81


இருந்தோம்பி இல்வாழ்வ தெல்லாம் விருந்தோம்பி
வேளாண்மை செய்தற் பொருட்டு.
Prose
All household cares and course of daily life have this in view.
Guests to receive with courtesy, and kindly acts to do.Translation
The whole design of living in the domestic state and laying up (property) is (to be able) to exercise the benevolence of hospitality.


Kural 82


விருந்து புறத்ததாத் தானுண்டல் சாவா
மருந்தெனினும் வேண் டற்பாற் றன்று.
Prose
Though food of immortality should crown the board,
Feasting alone, the guests without unfed, is thing abhorred.Translation
It is not fit that one should wish his guests to be outside (his house) even though he were eating the food of immortality.


Kural 83


வருவிருந்து வைகலும் ஓம்புவான் வாழ்க்கை
பருவந்து பாழ்படுதல் இன்று.
Prose
Each day he tends the coming guest with kindly care;
Painless, unfailing plenty shall his household share.Translation
The domestic life of the man that daily entertains the guests who come to him shall not be laid waste by poverty.


Kural 84


அகனமர்ந்து செய்யாள் உறையும் முகனமர்ந்து
நல்விருந்து ஓம்புவான் இல்.
Prose
With smiling face he entertains each virtuous guest,
‘Fortune’ with gladsome mind shall in his dwelling rest.Translation
Lakshmi with joyous mind shall dwell in the house of that man who, with cheerful countenance, entertains the good as guests.


Kural 85


வித்தும் இடல்வேண்டும் கொல்லோ விருந்தோம்பி
மிச்சில் மிசைவான் புலம்.
Prose
Who first regales his guest, and then himself supplies,
O’er all his fields, unsown, shall plenteous harvests rise.Translation
Is it necessary to sow the field of the man who, having feasted his guests, eats what may remain ?


Kural 86


செல்விருந்து ஓம்பி வருவிருந்து பார்த்திருப்பான்
நல்வருந்து வானத் தவர்க்கு.
Prose
The guest arrived he tends, the coming guest expects to see;
To those in heavenly homes that dwell a welcome guest is he.Translation
He who, having entertained the guests that have come, looks out for others who may yet come, will be a welcome guest to the inhabitants of heaven.


Kural 87


இனைத்துணைத் தென்பதொன் றில்லை விருந்தின்
துணைத்துணை வேள்விப் பயன்.
Prose
To reckon up the fruit of kindly deeds were all in vain;
Their worth is as the worth of guests you entertain.Translation
The advantages of benevolence cannot be measured; the measure (of the virtue) of the guests (entertained) is the only measure.


Kural 88


பரிந்தோம்பிப் பற்றற்றேம் என்பர் விருந்தோம்பி
வேள்வி தலைப்படா தார்.
Prose
With pain they guard their stores, yet ‘All forlorn are we,’ they’ll cry,
Who cherish not their guests, nor kindly help supply.Translation
Those who have taken no part in the benevolence of hospitality shall (at length lament) saying, “we have laboured and laid up wealth and are now without support.”


Kural 89


உடைமையுள் இன்மை விருந்தோம்பல் ஓம்பா
மடமை மடவார்கண் உண்டு.
Prose
To turn from guests is penury, though worldly goods abound;
‘Tis senseless folly, only with the senseless found.Translation
That stupidity which excercises no hospitality is poverty in the midst of wealth. It is the property of the stupid.


Kural 90


மோப்பக் குழையும் அனிச்சம் முகந்திரிந்து
நோக்கக் குநழ்யும் விருந்து.
Prose
The flower of ‘Anicha’ withers away, If you do but its fragrance inhale;
If the face of the host cold welcome convey, The guest’s heart within him will fail.Translation
As the Anicham flower fades in smelling, so fades the guest when the face is turned away.


Kural 91


இன்சொலால் ஈரம் அளைஇப் படிறுஇலவாம்
செம்பொருள் கண்டார்வாய்ச் சொல்.
Prose
Pleasant words are words with all pervading love that burn;
Words from his guileless mouth who can the very truth discern.Translation
Sweet words are those which imbued with love and free from deceit flow from the mouth of the virtuous.


Kural 92


அகன்அமர்ந்து ஈதலின் நன்றே முகனமர்ந்து
இன்சொலன் ஆகப் பெறின்.
Prose
A pleasant word with beaming smile,s preferred,
Even to gifts with liberal heart conferred.Translation
Sweet speech, with a cheerful countenance is better than a gift made with a joyous mind.


Kural 93


முகத்தான் அமர்ந் துஇனிது நோக்கி அகத்தானாம்
இன்சொ லினதே அறம்.
Prose
With brightly beaming smile, and kindly light of loving eye,
And heart sincere, to utter pleasant words is charity.Translation
Sweet speech, flowing from the heart (uttered) with a cheerful countenance and a sweet look, is true virtue.


Kural 94


துன்புறூஉம் துவ்வாமை இல்லாகும் யார்மாட்டும்
இன்புறூஉம் இன்சொ லவர்க்கு.
Prose
The men of pleasant speech that gladness breathe around,
Through indigence shall never sorrow’s prey be found.Translation
Sorrow-increasing poverty shall not come upon those who use towards all, pleasure-increasing sweetness of speech.


Kural 95


பணிவுடையன் இன்சொலன் ஆதல் ஒருவற்கு
அணியல்ல மற்றுப் பிற.
Prose
Humility with pleasant speech to man on earth,
Is choice adornment; all besides is nothing worth.Translation
Humility and sweetness of speech are the ornaments of man; all others are not (ornaments).


Kural 96


அல்லவை தேய அறம்பெருகும் நல்லவை
நாடி இனிய சொலின்.
Prose
Who seeks out good, words from his lips of sweetness flow;
In him the power of vice declines, and virtues grow.Translation
If a man, while seeking to speak usefully, speaks also sweetly, his sins will diminish and his virtue increase.


Kural 97


நயன் ஈன்று நன்றி பயக்கும் பயன்ஈன்று
பண்பின் தலைப்பிரியாச் சொல்.
Prose
The words of sterling sense, to rule of right that strict adhere,
To virtuous action prompting, blessings yield in every sphere.Translation
That speech which, while imparting benefits ceases not to please, will yield righteousness (for this world) and merit (for the next world).


Kural 98


சிறுமையுவு நீங்கிய இன்சொல் மறுமையும்
இம்மையும் இன்பம் தரும்.
Prose
Sweet kindly words, from meanness free, delight of heart,
In world to come and in this world impart.Translation
Sweet speech, free from harm to others, will give pleasure both in this world and in the next.


Kural 99


இன்சொல் இனிதீன்றல் காண்பான் எவன்கொலோ
வன்சொல் வழங்கு வது?
Prose
Who sees the pleasure kindly speech affords,
Why makes he use of harsh, repellant words?Translation
Why does he use harsh words, who sees the pleasure which sweet speech yields ?


Kural 100


இனிய உளவாக இன்னாத கூறல்
கனிஇருப்பக் காய்கவர்ந் தற்று.
Prose
When pleasant words are easy, bitter words to use,
Is, leaving sweet ripe fruit, the sour unripe to choose.Translation
To say disagreeable things when agreeable are at hand is like eating unripe fruit when there is ripe.


7 Responses to “திருக்குறள்”

 1. says:

  < ![CDATA[Very nice.. Good work]]>

 2. Vimalraj.S says:

  Very nice..
  Good work

 3. says:

  < ![CDATA[very nice job When will you finish this work Sankar]]>

 4. sankar says:

  very nice job

  When will you finish this work

  Sankar

 5. says:

  < ![CDATA[Hey, I used the same site kural.muthu.org to create this yahoo pipe - http://pipes.yahoo.com/pipes/pipe.info?_id=knGkv5a03BG5FmkzCB2yXQ The pipe gives kuralno, kural, pal, iyal and adhigaram as a feed.]]>

 6. Jayan says:

  Hey, I used the same site kural.muthu.org to create this yahoo pipe – http://pipes.yahoo.com/pipes/pipe.info?_id=knGkv5a03BG5FmkzCB2yXQ
  The pipe gives kuralno, kural, pal, iyal and adhigaram as a feed.

Leave a Reply


நீங்கள் இயந்திரம் இல்லை (கசடு [Spam] உருவாக்கும் மென்பொருள் அல்ல) என்று நிரூபிக்க, கீழே தெரியும் சொல்லை தட்டச்சுங்கள்.
நீங்கள் இங்கு தெரியும் முதல் தமிழ் சொல்லையோ அல்லது இரண்டாவது ஆங்கில சொல்லையோ தட்டச்சலாம். ஆனால், இரண்டையும் சேர்த்து தட்டச்சாதீர்கள்.
கசடு எதிர்மறை (Anti-Spam) படம்